Statut


STATUTUL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE GIMNASTICĂ

CAPITULUL I

DENUMIRE, COMPONENȚĂ, FORMĂ JURIDICĂ, SCOP, DURATĂ DE FUNCȚIONARE, PATRIMONIU INIȚIAL, SEDIU ȘI ÎNSEMNE

Articolul 1 Federația Română de Gimnastică este o structură sportivă de interes național, singura autorizată să desfășoare, să organizeze și să controleze activitatea de gimnastică, conform Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000.

Articolul 2

(1) Federația Română de Gimnastică este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, fiind continuatoarea de drept a tuturor organizațiilor de gimnastică naționale care s-au succedat de la 1906, inclusiv a celei reorganizate care a funcționat în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.
(2) Personalitatea juridică a Federației Române de Gimnastică este dobândită conform legii.

Articolul 3 Federația Română de Gimnastică este constituită prin asocierea structurilor sportive și asociațiilor județene de gimnastică și a municipiului București, afiliate și recunoscute de către aceasta.

Articolul 4 Durata de funcționare a Federației Române de Gimnastică este nedeterminată.

Articolul 5

(1) La data adoptării prezentului statut, patrimoniul Federației Române de Gimnastică este constituit din totalitatea mijloacelor fixe, obiecte de inventar, mijloace materiale și bănești.
(2) Sediul Federației Române de Gimnastică este în București, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2.
(3) Prin hotărârea Adunării Generale a Federației Române de Gimnastică sediul poate fi transferat într-un alt loc. În situații speciale, Comitetul Executiv poate decide mutarea sediului, urmând ca această decizie sa fie aprobată la următoarea Adunare Generală. 

Articolul 6 Federația Română de Gimnastică are emblemă și ștampilă proprii, aprobate de Adunarea Generală, cont în bancă în lei și devize liber convertibile. Însemnele FRG și emblema nu pot fi utilizate de terți decât cu aprobarea scrisă a FRG.

CAPITOLUL II

RELAȚIILE CU FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE GIMNASTICĂ (FIG) ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ DE GIMNASTICĂ (UEG)

Articolul 7
(1) Federația Română de Gimnastică (FRG) a luat ființă în anul 1906, este afiliată din anul 1907 la FIG și din anul 1987 la UEG, fiind recunoscută de către acestea.
(2) Statutele și regulamentele FIG și UEG sunt obligatorii pentru Federația Română de Gimnastică și pentru membrii săi afiliați.

Articolul 8 Federația Română de Gimnastică stabilește și întreține relații cu federațiile similare din alte țări. Comitetul Executiv poate decide asupra participării FRG la alte asociații și organizații.

CAPITOLUL III

RELAȚIILE CU MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI ȘI COMITETUL NAȚIONAL OLIMPIC

Articolul 9 Ministerul Tineretului și Sportului exercită supravegherea și controlul asupra Federației Române de Gimnastică, în conformitate cu prevederile legii nr. 69/2000 și a Regulamentului de aplicare al acesteia.

Articolul 10 Participarea echipelor reprezentative de gimnastică la Campionatele Mondiale, Campionatele Europene precum și la campionatele regionale se va face cu autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului.

Articolul 11 Organizarea și desfășurarea pe teritoriul României a Campionatelor Mondiale, Europene și regionale se va face cu autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului.

Articolul 12 Federația Română de Gimnastică colaborează cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român în realizarea programelor privind selecția și participarea la Jocurile Olimpice.

CAPITOLUL IV

SCOP  ȘI  OBIECTIVE

Articolul 13
(1) Obiectul de activitate al Federației Române de Gimnastică îl constituie organizarea și controlul asupra practicării gimnasticii pe teritoriul României, la toate nivelurile și prin toate mijloacele pe care le consideră necesare.
(2) În acest sens, principalele obiective ale Federației Române de Gimnastică sunt:

 1. Dezvoltarea și promovarea practicării gimnasticii pe teritoriul României în toate formele sale, fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naționalitate, sex sau vârstă;
 2. Organizarea, conducerea și controlul activității de gimnastică pe plan național;
 3. Dezvoltarea unor legături permanente între federație, asociațiile județene și structurile sportive afiliate, bazate pe autonomie, transparență și loialitate;
 4. Elaborarea și organizarea sistemului competițional național, a sistemul național de selecție, formare, pregătire și perfecționare a sportivilor, în concordanță cu nivelul internațional al gimnasticii;
 5. Asigurarea reprezentării în bune condiții a gimnasticii românești la competițiile oficiale;
 6. Promovarea spiritului de fair-play și interzicerea folosirii substanțelor dopante în activitatea de gimnastică;
 7. Perfecționarea nivelului de calificare a antrenorilor, arbitrilor și a altor tehnicieni, în concordanță cu nevoile activității de gimnastică;
 8. Atragerea și implicarea cercetării științifice și a medicinii sportive în obiectivizarea procesului de pregătire a gimnaștilor, inclusiv al celor din loturile naționale;
 9. Stimularea dezvoltării bazei materiale de interes național destinată practicării gimnasticii;
 10. Reprezentarea și promovarea intereselor gimnasticii românești pe plan intern și internațional;
 11. Înaintarea de propuneri privind îmbunătățirea legislației din domeniul sportului către instituțiile care au competențe legislative;

 CAPITOLUL V

ATRIBUȚII

Articolul 14  Federația Română de Gimnastică organizează activitatea de gimnastică din România, precum și propria sa activitate, în temeiul prezentului statut și în baza regulamentelor, normelor și hotărârilor adoptate de organele sale, potrivit competențelor stabilite de prezentul statut.

Articolul 15 În scopul realizării obiectivelor sale, Federația Română de Gimnastică îndeplinește următoarele atribuții principale:

 1. Elaborează strategia națională de dezvoltare a gimnasticii, norme, cerințe și baremuri și controlează aplicarea acestora de către membrii afiliați;
 2. Organizează activitățile și competițiile oficiale de gimnastică la nivel național, în baza regulamentelor și normelor adoptate potrivit prezentului statut și omologhează rezultatele acestora;
 3. Organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor de gimnastică privind formarea, perfecționarea, clasificarea și promovarea acestora pe baza unui regulament propriu de funcționare și al regulamentelor FIG;
 4. Elaborează și realizează planurile de pregătire și de participare a sportivilor din cadrul reprezentativelor naționale de gimnastică la competițiile internaționale;
 5. Organizează sau tutelează competițiile internaționale oficiale de gimnastică care au loc pe teritoriul României, cu autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului;
 6. Colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu Ministerul Educației Naționale și/sau cu instituții din structura acestora pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul gimnasticii;
 7. Întreprinde măsuri pentru prevenirea, controlul și sancționarea folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor, precum și măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței, pentru promovarea spiritului fair-play și a toleranței în activitatea de pregătire și competiții;
 8. Colaborează cu Institutul Național de Cercetare pentru Sport și Institutul Național de Medicină Sportivă pentru sporirea capacității de cuprindere și asigurare a asistenței medico-științifice la nivelul cluburilor și a loturilor naționale, precum și pentru modernizarea metodelor de antrenament;
 9. Administrează și gestionează mijloacele materiale și financiare aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale, precum și ale statutului, regulamentelor și normelor proprii;
 10. Asigură mijloace financiare și materiale prin efort propriu, din activități nepatrimoniale sau din activități economice directe, realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate al federației, organizate în unități proprii cu/sau fără personalitate juridică;
 11. Elaborează și editează publicații proprii privind activitatea de gimnastică;
 12. Reprezintă, susține și apară interesele FRG pe plan intern, în relațiile cu Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, autoritățile administrației publice centrale și locale, cu alte instituții și organizații, precum și pe plan internațional, în relațiile cu FIG, UEG, federațiile naționale din alte țări sau alte foruri sportive internaționale cu implicații în domeniul gimnasticii;
 13. Elaborează și derulează programe naționale de promovare a gimnasticii la toate nivelurile;

 

CAPITOLUL VI

MEMBRII AFILIAȚI, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACESTORA

Articolul 16
(1) Conform dispozițiilor legii nr. 69/2000 la Federația Română de Gimnastică se pot afilia numai structuri sportive cu personalitate juridică, legal constituite și recunoscute oficial, respectiv cluburile sportive de drept public sau privat, asociațiile județene de gimnastică și cea a municipiului București.  (2) Asociațiile sportive constituite ca structuri sportive cu sau fără personalitate juridică, potrivit legislației în vigoare și oficial recunoscute, se pot afilia la asociația de gimnastică din județul respectiv sau a municipiului București, legal constituită, recunoscută și afiliată la Federația Română de Gimnastică.
(3) Afilierea structurilor  sportive menționate la alin. (1) și (2), la Federația Română de Gimnastică și respectiv la asociațiile județene de gimnastică sau a municipiului București se poate face numai după ce le este recunoscută oficial calitatea de structură sportivă, ca urmare a înscrierii în Registrul sportiv ținut de către Ministerul Tineretului și Sportului și obținerii numărului de identificare și a Certificatului de identitate sportivă, în conformitate cu Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Articolul 17
(1) Un club sau o asociație județeană de gimnastică sau a municipiului București care dorește să devină membru al Federației Române de Gimnastică trebuie să adreseze o cerere scrisă către federație, prin care solicită afilierea și se obligă să respecte statutul, regulamentele, normele și hotărârile (deciziile) acesteia.
(2) În sensul prevederilor de la alin. (1), cererea de afiliere trebuie completată de către solicitanți cu datele mai jos menționate:

 1. Numărul de identificare al structurii sportive;
 2. Numărul și data emiterii Certificatului de identitate sportivă;
 3. Denumirea structurii sportive;
 4. Sediul, telefon, fax, culorile clubului;
 5. Componența nominală a organului de conducere/administrativ;
 6. Reprezentanți legali/persoane împuternicite să-i angajeze interesele, nominal și cu specimene de semnături;
 7. Data completării, semnătura, ștampila.

(3) La cererea de afiliere se atașează următoarele înscrisuri doveditoare:

 1. În cazul structurilor juridice de drept privat:
 1. Actul constituirii și statutul, autentificate;
 2. Copie după hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de acordarea a personalității juridice;
 3. Copie legalizată după Certificatul de identitate sportivă;
 4. Copie legalizată după Certificatul de înscriere în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial;
 5. Copie legalizată după Certificatul de înmatriculare în Registrul comerțului, în cazul structurilor sportive organizate ca societăți comerciale pe acțiuni;
 6. Dovadă sediu;
 7. Dovadă patrimoniu.
 8. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public:
 9. Actul de dispoziție prin care au fost înființate și/sau organizate, autentificat ;
 10. Actul de dispoziție prin care este aprobat regulamentul de organizare și funcționare, autentificat;
 11. Copie legalizată după Certificatul de identitate sportivă;
 12. Dovadă sediu;
 13. Dovadă patrimoniu.
 14. În cazul unităților de învățământ cu program sportiv:
 15. Actul de dispoziție prin care au fost înființate, autentificat;
 16. Actul de dispoziție, autentificat, prin care se stabilește ca respectiva unitate de învățământ să desfășoare, pe lângă activitatea de învățământ, și activități de selecție, pregătire și participare la sistemul competițional național;
 17. Copie legalizată după Certificatul de identitate sportivă;
 18. Dovada sediului;
 19. Dovada patrimoniului.

(4) Statutele proprii ale membrilor afiliați la Federația Română de Gimnastică trebuie să conțină, fără excepție, prevederi care să stipuleze obligațiile menționate la art. 23 si 60 din prezentul statut.

(5) Dovada de patrimoniu trebuie însoțită de documente din care să rezulte că noua structură afiliată poate asigura condiții desfășurării activității.

Articolul 18
(1) Adunarea generală a Federației Române de Gimnastică este competentă să decidă asupra afilierii (admiterii) membrilor.

(2) Comitetul Executiv, poate hotărî afilierea/admiterea cu titlu provizoriu a unui membru, această hotărâre urmând să fie supusă aprobării primei Adunări Generale a Federației Române de Gimnastică, care va decide afilierea/admiterea definitivă.

(3) Un membru afiliat trebuie să achite taxa de afiliere și cotizația anuală, potrivit art. 53 alin. (1) și (2) din prezentul statut, pentru anul în cursul căruia a fost admis. Plata cotizației trebuie efectuată în termen de 30 de zile de la data admiterii ca membru al Federației Române de Gimnastică de către Adunarea Generală, în caz contrar se vor aplica prevederile art. 53 alin. 3 din prezentul statut.

Articolul 19
(1) Schimbarea situației juridice a unui membru afiliat impune obligația reafilierii la Federația Română de Gimnastică, potrivit procedurilor prevăzute în prezentul statut.

(2) Fiecare membru are obligația să notifice Federației Române de Gimnastică, în termen de 15 zile de la data pronunțării definitive a instanței judecătorești și Ministerului Tineretului și Sportului în termen de 30 de zile de la data pronunțării definitive a instanței judecătorești, orice modificare intervenită în actul constitutiv, pentru a fi operată în documentele federației, respectiv în Registrul sportiv.

Articolul 20
(1) La competițiile oficiale organizate sub egida federației pot participa numai membrii afiliați la Federația Română de Gimnastică și respectiv la asociațiile județene sau a municipiului București, după caz.
(2) Pentru participarea la competițiile oficiale naționale și internaționale de gimnastică, cluburile trebuie să fie afiliate la Federația Română de Gimnastică.

Articolul 21 (1) Calitatea de membru afiliat la Federația Română de Gimnastică încetează prin:

 1. Retragerea din federație;
 2. Dizolvarea membrului afiliat;
 3. Excluderea membrului afiliat din federație;
 4. Radierea ca structură sportivă din Registrul sportiv;
 5. Dizolvarea Federației Române de Gimnastică;

(2) Excluderea unui membru afiliat din Federația Română de Gimnastică se aprobă de către Adunarea Generală, la propunerea Comitetului Executiv.

Articolul 22 Membrii afiliați ai Federației Române de Gimnastică au următoarele drepturi:

 1. Să exercite competențele care le sunt conferite prin statut;
 2. Să exercite autonom atribuțiile stabilite prin statutul și regulamentele proprii, în limitele lor de competență și fără a încălca autoritatea Federației Române de Gimnastică;
 3. Să participe la competițiile naționale organizate de către federație, precum și la competițiile internaționale de gimnastică;
 4. Să aibă reprezentanți la Adunarea Generală a Federației Române de Gimnastică și să-și exercite dreptul de vot;
 5. Să prezinte propuneri Comitetului Executiv și Adunării Generale, să inițieze proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor, după caz;

Articolul 23 Membrii afiliați ai Federației Române de Gimnastică au următoarele obligații:

 1. Să respecte statutul, regulamentele, normele și hotărârile federației, precum și principiile de loialitate, coeziune, moralitate și spirit sportiv. Ei trebuie să-și înscrie această prevedere în statutele proprii și au obligația să vegheze ca sportivii și oficialii lor să o respecte;
 2. Să conserve și să respecte scopul și obiectivele propriilor statute și regulamente;
 3. Să conserve și să respecte imaginea și prestigiul Federației Române de Gimnastică, precum și ale organelor și oficialilor acesteia;
 4. Să-și asume responsabilitatea pentru membrii lor individuali (sportivi, antrenori, oficiali) privind participarea acestora la activitățile de pregătire sau competiționale pentru care au fost desemnați de federație;
 5. Să transmită numai prin intermediul Federației Române de Gimnastică orice gen de corespondență adresată FIG și UEG;
 6. Să permită controlul dispus de către Federația Română de Gimnastică, în limitele competenței sale;
 7. Să-și achite integral toate obligațiile față de Federația Română de Gimnastică;
 8. În activitățile lor sportive interne și internaționale, structurile afiliate și/sau membrii lor nu pot angaja federația fără acordul scris al acesteia;
 9. Să asigure sportivii la o societate de asigurare (membrii loturilor naționale vor fi asigurați de către Federația Română de Gimnastică);

CAPITOLUL VII

ORGANELE FEDERAȚIEI

Articolul 24 (1) Adunarea Generală este organul legislativ al Federației Române de Gimnastică și în consecință, autoritatea supremă;

(2) Comitetul Executiv este organul de conducere între Adunările Generale.

(3) Biroul Executiv este organul administrativ, de gestiune permanentă a Federației Române de Gimnastică.

(4) Comisia de Cenzori, desemnată de Adunarea Generală are dreptul de control financiar intern la Federația Română de Gimnastică.

(5) Comitetele Tehnice și comisiile federației sunt organisme tehnice de specialitate ale Comitetului Executiv, cu excepția Comisiilor de Apel, de Cenzori și Disciplină.

Articolul 25 Împuterniciții FRG sunt Președintele și Secretarul General.

ADUNAREA GENERALĂ

Articolul 26 (1) Adunarea Generală poate fi ordinară și extraordinară.

(2) Adunarea Generală ordinară se desfășoară anual.

(3) Adunarea Generală de alegeri are loc la patru ani.

(4) Adunarea Generală extraordinară se convoacă ori de câte ori  este necesar.

(5) În principiu, Adunarea Generală poate fi publică, accesul fiind permis pe bază de invitații. Persoanele invitate pot fi îndepărtate din Adunarea Generală, dacă majoritatea simplă a delegaților cu drept de vot prezenți  hotărăsc astfel.

Articolul 27 (1) Adunarea Generală se compune din membrii afiliați menționați în continuare, care au drept de vot egal, astfel:

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare asociație județeană de gimnastică sau a municipiului București, afiliată la Federația Română de Gimnastică în condițiile legii;

(2) Numele delegaților trebuie comunicate Secretarului General al federației cu minimum 5 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale. Aceștia se vor prezenta la Adunarea Generală cu mandat scris emis de membrul afiliat respectiv.

(3) Numai delegații prezenți și împuterniciți să voteze vor putea decide asupra problematicii supuse la vot.

(4) Pe timpul mandatului lor, membrii Comitetului Executiv care fac parte dintr-un club, nu vor putea reprezenta ca delegați structura sportivă din care fac parte.

(5) Votul prin corespondență sau prin împuternicire (procură) nu este admis.

(6) Membrii afiliați care nu au participat la competițiile interne timp de 2 ani consecutiv nu vor avea drept de vot și de a face propuneri Adunării Generale.

Articolul 28 (1) Convocarea Adunării Generale ordinare se face în scris de către Comitetul Executiv, cu cel puțin 30 de zile înainte de data când urmează să se desfășoare.

(2) Convocarea va cuprinde data, ora, locul desfășurării precum și ordinea de zi a Adunării Generale, menționându-se explicit problemele de dezbătut.

(3) Pot fi introduse propuneri și cereri în adunarea generală numai de către Comitetul Executiv și membrii afiliați, cu condiția ca acestea să fie înaintate către Secretarul General al FRG cu cel puțin 20 de zile înainte de adunare. Numai acele propuneri și cereri transmise la timp și incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate în Adunarea Generală. Cu 15 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale se va transmite ordinea de zi actualizată.

(4) Adunarea Generală poate, în caz de urgență, să se ocupe de problemele prezentate după termenul menționat, dacă acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri anterioare, cu condiția ca majoritatea absolută a voturilor exprimate să hotărască în acest sens.

(5) În cadrul Adunării Generale se stabilesc:

Articolul 29 (1) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând de către Comitetul Executiv, prin hotărârea majorității acestuia ( 50% +1).

(2) Comitetul Executiv trebuie să convoace Adunarea Generală extraordinară dacă 2/3 din membrii afiliați care o compun, conform art. 27, alin. (1), solicită aceasta prin cereri scrise înaintate  Secretarului General al Federației Române de Gimnastică.

(3) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată și ca urmare a depunerii unei moțiuni de neîncredere semnată de cel puțin 2/3 din membrii afiliați care o compun.

(4) Moțiunea de neîncredere poate fi depusă în cazul unor măsuri neregulamentare adoptate de Comitetul Executiv sau în legătură cu activitatea unor membri ai Federației Române de Gimnastică.

(5) Membrii vizați nu au drept de vot în cazul în care moțiunea de neîncredere este îndreptată împotriva lor.

(6) Ordinea de zi a unei Adunări Generale extraordinare va include numai problemele care au determinat necesitatea convocării ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.

Articolul 30 (1) Adunarea Generală este statutar constituită și are putere de decizie în prezența a 2/3 din numărul delegaților cu drept de vot desemnați de membrii afiliați să participe la aceasta.

(2) Dacă la verificarea mandatelor se constată că Adunarea Generală nu are putere de decizie și nu dobândește această competență în maximum trei ore, ea poate fi reconvocată în ziua următoare, în același loc.

(3) În situația în care, nici după reconvocarea făcută potrivit alin.(2) de mai sus, Adunarea Generală nu se poate constitui statutar, aceasta va fi din nou convocată în termen de cel mult 30 zile. În acest caz, Adunarea Generală se va desfășura și va avea putere de decizie indiferent de numărul membrilor afiliați prezenți.

(4) Prezidiul Adunării Generale este format din Președintele federației, Vicepreședinții și Secretarul General.

(5) Adunarea Generală este condusă de Președintele federației care, în deschiderea Adunării Generale, trebuie să prezinte situația numerică a prezenței delegaților cu drept de vot.

Articolul 31 (1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate absolută (jumătate plus unul) a voturilor membrilor afiliați prezenți, în afară de cazurile de mai jos, în care este necesară:

 1. O majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenți, pentru:
  1. modificări și completări la Statut;
  2. completări la ordinea de zi a adunării generale;
  3. excluderea membrilor afiliați;
  4. schimbarea sediului federației.
  5. b) O majoritate de 3/4 din numărul total al membrilor afiliați, prezenți și absenți, pentru:
  6. schimbarea scopului federației;
  7. dizolvarea federației.

(2) Se vor putea adopta hotărâri și cu majoritatea simplă (numărul cel mai mare de voturi exprimate) a voturilor membrilor prezenți, dacă Adunarea Generală decide astfel. În această situație, abținerile la vot nu sunt numărate.

(3) Face excepție de la prevederile alin. (2) de mai sus Adunarea Generală desfășurată conform art. 30, alin. (3) din prezentul Statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi luată numai dacă întrunește majoritatea absolută ( 50% +1) a membrilor afiliați prezenți.

(4) Hotărârile se adoptă prin vot deschis (prin ridicarea mâinii – legitimație de vot) sau secret (buletin de vot), în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală.

(5) Propunerile trebuie să fie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru aceeași problemă sunt mai multe propuneri, ele sunt supuse succesiv votării, iar fiecare delegat nu poate vota decât pentru una din aceste propuneri.

(6) Votarea prin vot deschis se poate face și prin apel nominal dacă această procedură este acceptată de Adunarea Generală.

 Articolul 32 (1) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Dacă pentru o funcție există un singur candidat, alegerea se poate face și prin vot deschis.

(2) Distribuirea și numărarea buletinelor de vot se face de către Comisia de validare.

(3) Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunțat de către președintele Comisiei de validare înainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor de vot returnate este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Dacă numărul buletinelor returnate îl depășește pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat și se va proceda la o altă votare.

(4) La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele necompletate și buletinele anulate nu intră în calcul.

Articolul 33 (1) Președintele FRG și separat Vicepreședinții sunt desemnați direct prin vot de către Adunarea Generală ordinară de alegeri a Federației Române de Gimnastică.

(2) Ceilalți membri ai Comitetului Executiv sunt desemnați prin alegeri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, până la completarea numărului de locuri stabilite, ținând cont de prevederile art. 37, alin. (3), (4) și (5). În caz de egalitate pentru ultimul loc, se vor organiza scrutine succesive, până la eliminarea acesteia și desemnarea persoanei alese.

(3) În vederea alegerilor, structurile afiliate vor depune candidaturi însoțite de CV la Secretarul General FRG pentru funcțiile de Președinte, Vicepreședinte și membri în Comitetul Executiv, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care a fost convocată Adunarea Generală. O structură afiliată poate prezenta propuneri pentru una sau toate funcțiile menționate. Toate candidaturile trebuie însoțite de angajamentul scris al structurilor afiliate sau în nume propriu, privind suportarea cheltuielilor de participare la ședințele Comitetului Executiv (art. 38.1)

(4) În Adunarea Generală nu se admite depunerea de noi candidaturi.

(5) Candidații propuși pentru funcția de președinte trebuie să fie cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, personalități cu notorietate pe plan intern și/sau internațional în activitatea de gimnastică, să aibă studii superioare și experiență managerială de minimum 5 ani. Candidații la funcția de Președinte trebuie să prezinte secretarului general al federației, cu cel puțin 15 zile înainte de Adunarea Generală, un plan managerial, care să conțină măsuri concrete în vederea optimizării activității federației, precum și un curriculum vitae. Candidații trebuie să înțeleagă fenomenul gimnasticii pe plan național și internațional și să cunoască una din limbile de oficiale ale FIG.

(6) Alegerea Președintelui și a Vicepreședinților federației se face cu majoritate absolută (jumătate plus unu) a voturilor valid exprimate. În situația în care, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obține majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de scrutin.

(7) După al doilea tur de scrutin, dacă nici unul dintre candidații la funcțiile respective nu întrunește majoritatea absolută a voturilor exprimate, desemnarea acestora se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi validate (majoritate simplă). În caz de egalitate de voturi, se vor organiza scrutine succesive pană la eliminarea acesteia.

(8) Toți candidații trebuie să fie prezenți la Adunarea Generală. Menținerea pe listă a candidaților în lipsă poate fi acceptată, în cazuri întemeiate, numai de către Adunarea Generală cu 2/3 voturi.

(9) Validarea candidaturilor se va face de către Comitetul Executiv, cu cel puțin 5 zile înaintea Adunării Generale, în baza prevederilor statutului. În situația unui candidat propus la mai multe funcții, el trebuie să opteze numai pentru una din funcțiile pentru care a fost propus.

Articolul 34 (1) Adunarea Generală poate acorda prin vot deschis calitatea de Președinte de onoare, Vicepreședinte de onoare sau membru de onoare unor persoane cu contribuții meritorii în gimnastica românească sau în activitatea federației.

(2) Nominalizările în acest sens vor fi făcute de către Comitetul Executiv.

(3) Președintele de onoare, Vicepreședintele de onoare precum și membrii de onoare sunt autorizați să participe la Adunarea Generală și să ia parte la discuții dar fără drept de vot.

(4) Președintele de onoare este autorizat să participe și la ședințele Comitetului Executiv, în condițiile prevăzute de alin. (3) de mai sus.

Articolul 35 (1) Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a FRG.

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 1. Aprobă statutul Federației Române de Gimnastică, modificările și/sau completările acestuia;
 2. Aprobă programele strategice privind activitatea de gimnastică din România, elaborate pe perioade de 4 ani;
 3. Aprobă planurile anuale de activitate;
 4. Aprobă sistemul competițional național, precum și modificările acestuia;
 5. Alege președintele federației, vicepreședinții, ceilalți membri ai Comitetului Executiv;
 6. Alege Comisia de Cenzori și Comisia de Apel și aprobă modalitatea de funcționare a acestora;
 7. Aprobă raportul privind activitatea Comitetului Executiv, bilanțul contabil și descărcarea de gestiune și raportul Comisiei de Cenzori pentru anul precedent;
 8. Aprobă procesul-verbal oficial al Adunării Generale precedente;
 9. Decide, în ultimă instanță, asupra afilierii, suspendării și excluderii membrilor federației, potrivit prevederilor prezentului statut;
 10. Hotărăște în legătură cu dizolvarea federației și lichidarea patrimoniului, conform legii;
 11. Îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu prevederile prezentului statut.

(3) Procesul-verbal al Adunării Generale, semnat de persoanele desemnate să-l întocmească sau să-l verifice, se păstrează de către Secretarul General al federației.

(4) Hotărârile Adunării Generale devin obligatorii și operante pentru federație în termen de până la 15 zile de la data adoptării lor.

(5) În cazuri speciale, Adunarea Generală poate decide ca hotărârile să intre în vigoare la date diferite.

Articolul 36 Cheltuielile de participare la Adunarea Generală (transport, cazare, diurnă) sunt suportate de:

 1. FRG, pentru membrii Comitetului Executiv, Comitetelor Tehnice, comisiilor federației și membrii de onoare;
 2. Asociațiile județene și structurile sportive afiliate, pentru delegații lor.

COMITETUL EXECUTIV

Articolul 37 (1) Comitetul Executiv se compune din 15 persoane, după cum urmează:

(2) Președintele se alege potrivit art. 31 și 32 din prezentul statut și are mandat pe o perioadă de patru ani.

(3) Vicepreședinții și membrii Comitetului Executiv vor fi desemnați prin alegeri, cu un mandat de patru ani.

(4) Secretarul General și antrenorii federali sunt membri de drept ai Comitetului Executiv.

(5) Dacă Președintele își încetează activitatea sau nu-și mai poate exercita atribuțiile, acestea sunt preluate de către unul dintre Vicepreședinți, desemnat de către Comitetul Executiv, până cel mult la Adunarea Generală următoare. În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou Președinte, urmându-se procedura de la art. 31 și 32 din prezentul statut.

(6) Pot fi membri ai Comitetului Executiv persoane majore de cetățenie română, care beneficiază de toate drepturile civile și politice și care dovedesc pricepere și atașament pentru activitatea de gimnastică – reprezentanți ai cluburilor și asociațiilor județene și ai municipiului București, specialiști reputați din gimnastica masculină, feminină, ritmică și aerobică, foști sportivi cu rezultate deosebite retrași din activitate de minimum 3 ani, membri susținători reprezentând instituții, ministere care pot contribui la dezvoltarea activității de gimnastică.

(7) Toate funcțiile alese din Comitetul Executiv pot fi exercitate pentru maximum 3 mandate, pentru aceeași poziție.

(8) O structură sportivă afiliată nu poate fi reprezentată decât de o singură persoană.

Articolul 38 (1) De regulă, Comitetul Executiv se întrunește de cel puțin 4 ori pe an. El se poate întruni și ori de câte ori este necesar. Reuniunile Comitetului Executiv sunt conduse de Președintele federației sau de unul dintre Vicepreședinți.

(2) Comitetul Executiv este statutar constituit în prezența a jumătate plus unul din totalul membrilor săi.

(3) Hotărârile Comitetului Executiv se adoptă cu majoritate de voturi (50% + 1 a celor prezenți).

(4) Au dreptul să voteze toți membrii Comitetului Executiv, cu un singur vot fiecare.

(5) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcție de decizia membrilor Comitetului Executiv prezenți la ședința respectivă.

(6) Pentru cazuri de urgență, membrii Comitetului Executiv pot fi solicitați să își exprime votul prin mijloace electronice. Votul prin corespondență sau împuternicire (procură) nu este admis.

(7) La fiecare ședință a Comitetului Executiv se întocmește un proces-verbal, în care se înscriu problemele dezbătute și hotărârile adoptate, semnat de membrii prezenți. Procesele-verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate, păstrat la Secretarul General al federației, acestea constituind documente oficiale ale FRG.  Se pot folosi și alte mijloace de înregistrare a ședințelor, situație în care stenogramele, benzile audio sau video se inventariază și se păstrează la Secretarul General al federației ca documente oficiale.

(8) Ședințele Comitetului Executiv nu sunt publice. La ședințe pot asista reprezentanți ai MTS, COSR sau alte persoane invitate.

(9) Membrii Comitetului Executiv, care pe parcursul unui an calendaristic nu participă la cel puțin jumătate din numărul ședințelor, își pierd calitatea de membru, urmând a fi înlocuiți la prima Adunare Generală ordinară, cu următorul candidat eligibil în ordinea voturilor obținute. În situația în care nu există un alt candidat eligibil pentru postul respectiv, se vor organiza alegeri la următoarea Adunare Generala ordinară, urmând procedura prevăzută la Art.33 (2), (3), (8), (9).

Articolul 39 (1) Comitetul Executiv conduce întreaga activitate de gimnastică între Adunările Generale.

(2) Comitetul Executiv urmărește și răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.

(3) Principalele atribuții ale Comitetului Executiv sunt:

 1. adoptă Regulamentele privind Comitetele și Comisiile federației;
 2. adoptă Regulamentul privind legitimarea și transferarea sportivilor și Programa de clasificare sportivă;
 3. aprobă calendarul sportiv național și internațional și regulamentele competițiilor interne;
 4. aprobă direcțiile strategice ale federației, programul anual, bugetul anual și stabilește cuantumul taxelor, contribuțiilor și penalităților din activitatea de gimnastică;
 5. decide afilierea (admiterea) sau suspendarea provizorie a membrilor afiliați la FRG și supune acestea aprobării Adunării Generale, la prima sa întrunire;
 6. aprobă componența nominală a Comitetelor tehnice și constituie comisii ale FRG. Stabilește sarcinile și atribuțiile acestora, organizează, coordonează și îndrumă activitatea lor;
 7. aprobă loturile naționale, componența nominală a colectivelor tehnice, planurile de pregătire, precum și înscrierea și participarea acestora la competițiile oficiale internaționale;
 8. aprobă componența delegațiilor și obiectivele privind participarea la competițiile oficiale internaționale, analizează îndeplinirea obiectivelor și stabilește măsurile după caz;
 9. desemnează candidații FRG pentru organismele FIG, UEG sau alte foruri internaționale, precum și participanții la congrese;
 10. aprobă organigrama FRG și desemnează Secretarul General, la propunerea Președintelui federației;
 11. aprobă programele de dezvoltare a bazei materiale a FRG;
 12. aprobă acte juridice, altele decât cele date în competența împuterniciților federației, în conformitate cu legislația în vigoare;
 13. aprobă acțiunile de formare și perfecționare a arbitrilor federali, promovarea arbitrilor internaționali, programele de pregătire și perfecționare a antrenorilor;
 14. aprobă și prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului anual de venituri și cheltuieli și proiectul planului anual de activitate al federației și informează Adunarea Generală cu privire la proiecția bugetară estimată pentru anul în curs;
 15. exercită control de specialitate și îndrumare a activității antrenorilor, cluburilor, asociațiilor județene de gimnastică și a municipiului București;
 16. decide orice măsuri menite să asigure buna desfășurare a activității în general, în condițiile respectării prezentului Statut și a regulamentelor federației;
 17. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Statut sau stabilite de către Adunarea Generală.

(4) Hotărârile Comitetului Executiv intră în vigoare la termenele stabilite de acesta.

(5) Atribuțiile membrilor Comitetului Executiv se stabilesc de către Președinte..

(6) Comitetul Executiv poate prezenta Adunării Generale propuneri de modificare, completare sau revizuire a statutului federației.

Articolul 40 (1) Pentru unele probleme deosebite ce apar sau pentru rezolvarea unor cerințe, între două ședințe ale Comitetului Executiv se constituie Biroul Executiv format din Președinte, Secretarul General, Secretarul Federal, antrenorul federal al disciplinei în cauză și contabilul șef.

(2) Deciziile vor fi prezentate sau ratificate după caz la primă ședință a Comitetului Executiv.

PREȘEDINTELE

Articolul 41 (1) Președintele reprezintă și angajează legal Federația Română de Gimnastică în raporturile cu autoritățile române, cu FIG și UEG, cu federațiile similare din alte țări, alte persoane juridice și fizice române și străine, cu respectarea prezentului statut;

(2) Președintele are funcție executivă, asigurând aplicarea hotărârilor Adunării Generale și ale Comitetului Executiv, aplicarea legislației în vigoare, a statutului și regulamentelor federației, a normelor și reglementărilor MTS, în întreaga activitate a federației;

(3) Președintele federației prezidează ședințele Adunării Generale și conduce activitatea Comitetului Executiv;

(4) Împreună cu Secretarul General stabilește data, ordinea de zi și pregătește materialele ce vor fi prezentate la ședințele Comitetului Executiv. Stabilește sarcinile și atribuțiile membrilor Comitetului Executiv;

(5) Președintele avizează, controlează și semnează corespondența și principalele documente ale federației ;

(6) Propune Comitetului Executiv organigrama federației, angajează, promovează sau concediază personalul salariat al federației în condițiile legii, stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului angajat, negociază contractele individuale de muncă și decide asupra salarizării personalului angajat, în funcție de studii, munca prestată și legislația în vigoare ;

(7) Administrează bugetul anual de venituri și cheltuieli, conform normelor în vigoare și derulează relațiile contractuale cu MTS și alți parteneri;

(8) Aprobă în conformitate cu normele în vigoare propunerile de premieri, sancțiuni și recompense, etc.;

(9) Președintele este abilitat a lua toate măsurile ce se impun în vederea desfășurării în bune condiții a întregii activități, în limitele prevederilor statutare.

 VICEPREȘEDINȚII

Articolul 42 (1) Vicepreședinții FRG coordonează activitatea unor compartimente ale federației stabilite de către Comitetul Executiv.

(2) Vicepreședinții FRG pot prelua prin împuternicire atribuțiile Președintelui pe perioada în care acesta se găsește în imposibilitatea de a-și exercita mandatul.

SECRETARUL GENERAL

Articolul 43 (1) Secretarul General reprezintă federația în raporturile cu autoritățile publice, cu persoanele fizice și juridice române, cu FIG și UEG, cu federațiile din alte țări,  în limitele prezentului statut și mandatului aprobat de Comitetul Executiv;

(2) Secretarul General își desfășoară activitatea conform responsabilităților stabilite de către Președinte în implementarea hotărârilor Adunării Generale, ale Comitetului Executiv și a prevederilor programelor și planurilor aprobate ;

(3) Secretarul General întocmește acte în numele FRG, potrivit normelor și reglementărilor în vigoare, în vederea punerii în practică a obligațiilor contractuale ale federației, în raport cu principalii finanțatori, a prevederilor calendarului intern și internațional precum și a acțiunilor de pregătire ale loturile reprezentative;

(4) Primește și rezolvă corespondența internă și internațională de importanță majoră pentru federație, pe baza consultării cu președintele federației;

(5) Stabilește împreună cu Președintele ordinea de zi, pregătește materialele și lucrările ce se prezintă în ședințele Comitetului Executiv. Se ocupă de redactarea și păstrarea proceselor verbale ale ședințelor Comitetului Executiv;

(6) Pregătește împreună cu Antrenorii Federali proiectele și programele ce urmează a fi prezentate Comitetului Executiv spre aprobare;

(7) Împreună cu departamentul juridic al FRG, verifică documentația ce urmează a fi supusă spre analiza și/sau aprobare Comitetului Executiv/Adunării Generale și elaborează propuneri de măsuri corespunzătoare, cu privire la: structurile afiliate, cazuri de suspendare, neplată cotizație anuală, neparticipare la competiții;

(8) Supune spre avizare participarea structurilor afiliate la competiții internaționale.

SECRETARUL FEDERAL

Articolul 44  Secretarul Federal își desfășoară activitatea conform responsabilităților stabilite de Președinte și Secretarul General, îndeplinind următoarele sarcini:

 1. Elaborează și redactează documente care vizează chestiuni legate de: structuri afiliate, statistici, loturi reprezentative, competițiile FOTE, turnee preolimpice, Jocuri Olimpice, competiții oficiale FIG și UEG sau alte evenimente, precum și documente care privesc relațiile federației cu Institutul Național de Medicină Sportivă, Agenția Națională Anti-Doping, instituții de învățământ, etc.;
 2. Urmărește evidența și actualizarea documentelor privind structurile afiliate. Elaborează și distribuie structurilor afiliate programele de concurs cu privire la competițiile interne, în cooperare cu antrenorii federali;
 3. Înaintează propuneri privind calendarul intern și internațional al federației;
 4. Supervizează activități specifice privind programele de perfecționare a antrenorilor, în colaborare cu antrenorii federali și departamentul administrativ;
 5. Participă la elaborarea regulamentelor de funcționare ale comitetelor/comisiilor R.G., în colaborare cu membrii Biroului Executiv;
 6. Întocmește documentația solicitată de M.T.S. privind organizarea/participarea la competiții internaționale.
 7. Rezolvă sarcini administrative legate de procurarea de materiale și echipamente necesare federației și loturilor naționale;
 8. Organizează munca de evidență a activităților federației și păstrează principalele documente ale federației.

ANTRENORUL FEDERAL

Articolul 45 (1) Antrenorul Federal este cadrul tehnic cu înaltă calificare profesională și răspunde în principal de elaborarea sistemului de norme, cerințe și  baremuri tehnice și metodice specifice gimnasticii, urmărind aplicarea lor în cadrul structurilor sportive afiliate, la loturile naționale și în cadrul centrelor naționale olimpice de pregătire a juniorilor.

(2) Antrenorul Federal este administratorul programului pentru disciplina respectivă, cu următoarele atribuții:

 1. Elaborează și urmărește aplicarea programului anual pentru disciplina respectivă;
 2. Coordonează activitatea Comitetului Tehnic pentru disciplina respectivă;
 3. Rezolvă problemele legate de desfășurarea activității competiționale interne și internaționale;
 4. Propune Comitetului Executiv componența nominală a loturilor naționale și olimpice, a centrelor naționale olimpice de pregătire a juniorilor și a colectivelor tehnice ale acestora;
 5. Contribuie la pregătirea și perfecționarea antrenorilor și arbitrilor, controlează și îndrumă activitatea acestora;
 6. Participă la elaborarea buletinelor informative ale federației și a altor materiale documentare;
 7. Exercită activități de control și îndrumare cu caracter tehnic în cadrul structurilor sportive afiliate la federație;
 8. Participă la elaborarea programelor strategice, a planurilor anuale și a proiectelor specifice pentru disciplina pe care o reprezintă; se ocupa și controlează implementarea acestora la nivelul loturilor olimpice și naționale, precum și în teritoriu;
 9. Pentru realizarea prevederilor de la punctul h), asigura o legătură permanentă și optimă cu structurile afiliate, cu membrii colectivelor tehnice și sportivii de la loturi.

COMISIA DE CENZORI

Articolul 46 (1) Controlul financiar intern al FRG este asigurat de către Comisia de Cenzori, alcătuită din 3 persoane, aleasă de Adunarea Generală, din care, în mod obligatoriu, trebuie să facă parte un contabil autorizat sau un expert contabil.

(2) Mandatul cenzorilor este pentru o perioadă de patru ani.

(3) Membrii Comitetului Executiv nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

(4) În realizarea competenței lor cenzorii:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Federației Române de Gimnastică;
 2. întocmesc rapoarte și le prezintă Adunării Generale.

(5) Comisia de Cenzori prezintă raportul anului precedent Adunării Generale, spre aprobare.

 

COMITETELE TEHNICE ȘI

COMISIILE PERMANENTE ALE FEDERAȚIEI

Articolul 47 (1) Activitatea FRG este sprijinită de Comitetele Tehnice și comisiile federației, a căror structură și componență nominală pe funcții se stabilesc de către Comitetul Executiv.

(2) Comitetele Tehnice și comisiile sunt organe de specialitate subordonate Comitetului Executiv, constituite pe domenii de activitate, după cum urmează:

 1. Comitetul Tehnic Masculin;
 2. Comitetul Tehnic Feminin;
 3. Comitetul Tehnic pentru gimnastică aerobică;
 4. Comisia de disciplină;
 5. Comisia de competiții, legitimări, transferări și clasificări sportive;
 6. Comisia pentru mass-media;
 7. Comisia medicală;
 8. Comisia anti-doping.

(3) Atribuțiile acestor organe și ale membrilor lor se stabilesc de către Comitetul Executiv prin Regulamentul de activitate ale comitetelor și comisiilor federației.

(4) Comitetele Tehnice și comisiile sunt formate din președinte, vicepreședinte, secretar și membri, după caz (3-9 persoane în total).

(5) Comitetele Tehnice și comisiile sunt statutar constituite în prezența a jumătate plus unul din totalul membrilor lor.

(6) Deciziile Comitetelor Tehnice și ale comisiilor se adoptă cu majoritatea voturilor (50% + 1) membrilor prezenți la reuniunea respectivă și se supun aprobării Comitetului Executiv.

(7) Ședințele Comitetelor Tehnice și ale comisiilor nu sunt publice.

(8) Comitetul Executiv poate constitui și alte comisii ad-hoc, în funcție de necesitățile activității.

CAPITOLUL VIII

ASOCIAȚIILE JUDEȚENE DE GIMNASTICĂ ȘI ASOCIAȚIA DE GIMNASTICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Articolul 48 (1) Asociațiile județene de gimnastică și asociația de gimnastică a municipiului București sunt persoane juridice de drept privat, constituite din asociațiile sportive cuprinse în sistemul competițional local sau județean, afiliate și recunoscute de acestea.

(2) Dobândirea personalității juridice se face în condițiile legii, ca asociații fără scop lucrativ.

(3) La nivelul fiecărui județ unde sunt cel puțin 2 secții de gimnastică, respectiv la nivelul municipiului București, se poate constitui o singură asociație județeană sau a municipiului București de gimnastică.

(4) Scopul asociațiilor județene și al asociației municipiului București îl constituie organizarea activității de gimnastică la nivel județean, respectiv la nivelul municipiului București.

(5) Obiectivele, atribuțiile, drepturile și îndatoririle asociațiilor județene de gimnastică și al asociației municipiului București decurg din Statutul și regulamentele FRG și din puterea delegată de către federație.

(6) Asociațiile județene de gimnastică și asociația municipiului București își desfășoară activitatea pe baza statutelor și a regulamentelor proprii.

(7) Statutul, regulamentele, normele și hotărârile (deciziile) organelor asociațiilor județene și asociației municipiului București sunt obligatorii pentru membrii acestora.

CAPITOLUL IX

MIJLOACELE FINANCIARE ȘI MATERIALE

Articolul 49 (1) Veniturile bugetare și extrabugetare, indiferent de sursa provenienței și cheltuielile de orice natură ale Federației Române de Gimnastică, sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Administrarea bugetului anual de venituri și cheltuieli se face astfel:

 1. a) Potrivit condițiilor stabilite prin contractele încheiate între părți pentru sumele acordate de organele administrației publice centrale și locale pentru finanțarea programelor Federației Române de Gimnastică, ca structură lucrativă de utilitate publică;
 2. b) Potrivit legislației în vigoare și a competențelor stabilite în Statutul și în regulamentele federației și în conformitate cu prevederile normelor proprii în materie, aprobate de Comitetul Executiv al Federației Române de Gimnastică, pentru venituri bugetare și extrabugetare;

(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:

 1. Sumele acordate de Ministerul Tineretului și Sportului sau de alte organe ale administrației publice centrale și locale pentru finanțarea pe bază de programe a Federației Române de Gimnastică, în calitate sa legală de structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică;
 2. Venituri proprii;
 3. Alte surse.

(4) Bugetul anual se aprobă de către Comitetul Executiv al Federației Române de Gimnastică.

(5) Exercițiul financiar al federației este anual, se desfășoară pe parcursul anului fiscal, care începe la data de 1 ianuarie și se sfârșește la data de 31 decembrie a fiecărui an, întocmindu-se un bilanț contabil.

Articolul 50 (1) Federația Română de Gimnastică, în condițiile legii nr. 69/2000, poate beneficia de sume de la bugetul de stat și de la bugetele locale, inclusiv pentru finanțarea de programe sportive de utilitate publică. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între Federația Română de Gimnastică și organele administrației publice centrale și locale, după caz.

(2) Contractele vor cuprinde prevederi cu privire la obiectul și volumul activităților specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanțarea programului, defalcarea pe obiective, activități și natura cheltuielilor, precum și obligațiile și responsabilitățile părților. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite și contractul financiar se stabilesc în condițiile legii.

(3) Prevederile contractelor au putere deplină pentru cele două părți, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Articolul 51 (1) Sursele de finanțare și baza materială a Federației Române de Gimnastică sunt constituite în conformitate cu Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000.

(2) Sursele de finanțare provin din:

 1. Sume destinate finanțării programelor sportive proprii înscrise în contractele încheiate cu organele administrației publice centrale și/sau locale, după caz, potrivit prevederilor art. 50 din prezentul Statut;
 2. Venituri obținute din activități economice directe, daca acestea au caracter accesoriu și sunt realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate al federației;
 3. Cotizații, taxe, contribuții, penalități, potrivit prezentului statut, a regulamentelor și normelor proprii;
 4. Donații și sponsorizări;
 5. Drepturi de televiziune;
 6. Vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate sportivă;
 7. Încasări din competiții și alte manifestări sportive;
 8. Venituri din reclamă și publicitate;
 9. Compensații sau indemnizații provenite din țară sau străinătate, pentru participarea la competiții;
 10. Cotă parte din sumele provenite de la contracte sau transferul unor sportivi sau tehnicieni în străinătate;
 11. Alte venituri în condițiile legii.

(3) Federația Română de Gimnastică poate deține în proprietate, în coproprietate, în administrare directă, în folosință și/sau prin închiriere, mijloace materiale necesare activității sale ca: imobile, săli, baze și terenuri sportive, diferite construcții și spații pentru sport, instalații și dotări specifice, spații de cazare și masă pentru sportivi, mijloace de transport.

(4) Federația Română de Gimnastică, ca persoană juridică fără scop lucrativ, de utilitate publică, poate primi în folosință gratuită pe termen limitat bunuri imobile din patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale.

(5) Dobândirea mijloacelor financiare și materiale ale federației precum și administrarea acestora se face în condițiile legii.

(6) Federația Română de Gimnastică poate greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanțate total sau parțial din fonduri publice prin programe sau poate schimba destinația acestora, cu aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului.

(7) Federația Română de Gimnastică se supune verificării financiare potrivit legii și statutului propriu.

Articolul 52 (1) Federația Română de Gimnastică deține în exclusivitate:

 1. Dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statice și în mișcare a sportivilor săi în echipament de concurs și de reprezentare, atunci când aceștia participă la competiții în numele ei și se află în pregătire centralizată.
 2. Dreptul de proprietate asupra siglei/emblemei proprii;
 3. Dreptul exclusiv de reclamă, de publicitate și de transmisii televizate și/sau radiofonice la competițiile pe care aceasta le organizează sau la care participă, în conformitate cu regulamentele FIG și UEG;

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi cesionate de Federația Română de Gimnastică în condițiile legii.

Articolul 53 (1) Fiecare membru afiliat la federație plătește o cotizație anuală fixă, care trebuie achitată integral până la data de 31 martie a anului în curs.

(2) Cuantumul cotizației anuale este fixat de către Comitetul Executiv.

(3) Un membru afiliat care nu și-a achitat cotizația până la data de 1 aprilie a fiecărui an este automat suspendat de către Comitetul Executiv, ceea ce duce implicit la ridicarea dreptului de participare în competiții, precum și a dreptului de reprezentare în organele FRG. După plata cotizației, membrul afiliat în cauză își reintră imediat în drepturile sale.

(4) FRG este în drept să perceapă taxe, contribuții și penalități specifice activității de gimnastică de la cluburi, sportivi și oficiali, potrivit statutului, regulamentelor și normelor aprobate de Adunarea Generală a federației.

 CAPITOLUL X

SPORTIVI, ANTRENORI, INSTRUCTORI ȘI ARBITRI

 Articolul 54 (1) Apartenența gimnaștilor și gimnastelor structurilor sportive afiliate la federație este confirmată pe baza carnetului de legitimare. Participarea lor la competiții se realizează conform cerinței programei de clasificare și a regulamentelor de concurs elaborate de către federație, pe baza cererii de înscriere din partea structurii sportive afiliate sau a invitației făcute de federație.

(2) Gimnaștii și gimnastele au obligația:

 1. Să cunoască și să respecte Statutul și regulamentele federației și să participe la competițiile și evenimentele organizate de aceasta și de structurile sportive la care este legitimat;
 2. Să nu folosească substanțe dopante sau medicamente ce pot fi considerate doping;
 3. Să nu participe la competiții în străinătate fără aprobarea federației;
 4. Să nu poarte reclame pe echipament, să nu permită folosirea fotografiilor și numelui lor în scopuri publicitare și să nu semneze contracte fără autorizare din partea federației, atunci când sunt componenți ai loturilor reprezentative;
 5. Să poarte pe echipament logo-uri sau simboluri ale partenerilor/sponsorilor cu care federația are contract, în conformitate cu regulamentele FIG sau UEG sau ale altor deținători de drepturi;
 6. Să participe la evenimente și activități care au ca obiect promovarea numelui și logo-ului sponsorilor și partenerilor federației, în conformitate cu obligațiile contractuale ale acesteia, pe perioada în care sportivii sunt componenți ai loturilor reprezentative;

(3) Instructorii sportivi, absolvenți ai unui curs de formare profesională organizat de furnizorii de formare profesională, acreditați în condițiile legii, trebuie să fi practicat gimnastica și să fi fost legitimați la una din structurile sportive afiliate federației;

Instructorii nu pot reprezenta structura sportivă afiliată în competiții sau la Adunările Generale ale federației.

(4) Antrenorul de gimnastică este specialistul calificat, atestat pe baza carnetului de antrenor eliberat de către MTS sau a diplomei de licență în educație fizică și sport cu specializarea gimnastică și care își desfășoară activitatea în cadrul secțiilor din cluburi sau asociații sportive. Activitatea acestora este reglementată de prevederile Statutului antrenorului, de cele cuprinse în Statutul și regulamentele Federației Române de Gimnastică și a structurii afiliate de care aparține.

(5) Arbitrul de gimnastică este cadrul tehnic specializat, care a obținut această calificare în urma absolvirii cursurilor de formare organizate de către Federația Română de Gimnastică și a promovării examenului final de atestare sau au obținut brevetul FIG, pe baza participării la un curs internațional de arbitri. Arbitrii își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor regulamentelor FIG, UEG și a statutului Federației Române de Gimnastică. Arbitrii pot participa la competiții internaționale numai cu aprobarea federației și pot reprezenta numai cluburile din România sau Federația Română de Gimnastică.

CAPITOLUL XI

COMPETIȚII

Articolul 55 (1) Federația Română de Gimnastică este singurul organ în măsură să decidă în legătură cu organizarea competițiilor interne de gimnastică la care participă membrii afiliați.

(2) Comitetul Executiv adoptă regulamentele care stabilesc condițiile de participare și de organizare a competițiilor.

(3) Membrii afiliați se angajează, prin înscrierea la respectivele competiții, să respecte regulamentele acestora, precum și alte decizii ale organelor competente ale FRG.

(4) Comitetul Executiv hotărăște crearea sau reluarea unor competiții interne, precum și suprimarea unora dintre cele existente.

Articolul 56 (1) Competițiile internaționale de gimnastică care au loc pe teritoriul României și nu sunt organizate de către Federația Română de Gimnastică trebuie autorizate de federație.

(2) Federația Română de Gimnastică este singura în drept să autorizeze înscrierea și participarea echipelor reprezentative ale României și a echipelor de club în competiții internaționale oficiale de gimnastică.

(3) Federația Română de Gimnastică are competență exclusivă să organizeze campionatele internaționale de gimnastică ale României sau concursuri ale echipelor naționale ale României cu echipe similare ale altor federații naționale afiliate la FIG.

(4) Membrii afiliați ai federației pot contracta, organiza și disputa competiții oficiale sau amicale cu echipe similare din alte țări în Romania și peste hotare numai cu aprobarea FRG.

 CAPITOLUL XII

RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI

Articolul 57 Recompense

Pentru rezultate deosebite în competițiile interne și internaționale, precum și ca o recunoaștere a contribuției aduse la dezvoltarea gimnasticii, federația poate acorda următoarele recompense:

 1. Titlul de președinte de onoare al federației;
 2. Titlul de vicepreședinte de onoare al federației;
 3. Titlul de membru de onoare al federației;
 4. Titluri și distincții acordate conform legii;
 5. Diplome de onoare;
 6. Prime și premii în bani, materiale și echipament sportiv.

Articolul 58 Comisia de Apel

(1)Comisia de Apel se alege de către Adunarea Generală prin vot deschis și este constituită din președinte și 2 membri, aleși din rândul persoanelor cu mare experiență și competență în domeniul activității de gimnastică, cu conduită morală ireproșabilă.

(2) Din rândul Comisiei de Apel nu pot face parte reprezentanți ai secțiilor sau ale organelor federației.

(3) Comisia de Apel judecă apelurile introduse de membrii federației împotriva hotărârilor pronunțate de Comisia de Disciplină, în termen de 15 zile de la comunicarea acestora.

(4) Comisia de Apel poate hotărî aplicarea sancțiunilor stabilite de către Comisia de Disciplină, anularea sau modificarea acestora. Deciziile Comisiei de Apel pot fi atacate la Comisia Națională de Disciplină, conform prevederilor Legii nr. 551/2004, în termen de 21 zile.

Articolul 59 (1) Pentru abateri sau încălcări ale Statutului, regulamentelor, hotărârilor și deciziilor federației, fapte prevăzute în Codul de Disciplină și Codul Etic, Comisia de Disciplină poate aplica una din sancțiunile de mai jos, în funcție de gravitatea faptelor:

 1. a) pentru secții:
 1. pentru sportivi, antrenori, instructori și arbitri:
  • Atenționare verbală;
  • Avertisment scris;
  • Amendă;
  • Suspendare temporară din activitatea competițională internă și internațională;
  • Suspendarea pe viață din activitatea sportivă.

(2) În conformitate cu prevederile Statutului federației cei sancționați pot face recurs împotriva hotărârilor la Comisia de Apel.

CAPITOLUL XIII

LITIGII

Articolul 60 (1) Membrii afiliați ai federației și membrii lor, precum și oficialii nu au permisiunea să aducă în fața unei instanțe judecătorești litigiile de natură sportivă cu Federația Română de Gimnastică sau cu un membru al acesteia. Ei trebuie să supună oricare din aceste litigii jurisdicției federației, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

(2) În legătură cu aplicarea alineatului precedent, membrii afiliați trebuie să introducă în statutele proprii o prevedere conform căreia atât ei, cât și membrii lor pot supune litigiile sportive cu Federația Română de Gimnastică sau cu un membru al acesteia unei instanțe judecătorești, numai după epuizarea tuturor etapelor legale ale jurisdicției sportive, respectiv prin adresare lor către Comisia de Disciplină, Comisia de Apel a federației și Comisiei Naționale de Disciplină.

CAPITOLUL XIV

RETRAGEREA DIN FEDERAȚIE, DIZOLVAREA, PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AFILIAT, SUSPENDAREA ȘI EXCLUDEREA MEMBRILOR AFILIAȚI

Articolul 61 (1) Un membru afiliat are dreptul să se retragă din Federația Română de Gimnastică, în următoarele condiții:

 1. Hotărârea de retragere din federație a membrului respectiv să fie aprobată în prealabil, cu minimum 2/3 din voturile Adunării Generale a membrului respectiv;
 2. Hotărârea de retragere să fie transmisă Comitetului Executiv cu cel puțin 6 luni înainte de sfârșitul anului financiar (31 decembrie);

(2) Retragerea unui membru afiliat din Federația Română de Gimnastică se aprobă de Comitetul Executiv, care o poate accepta doar dacă membrul afiliat s-a achitat de toate obligațiile financiare față de federație și ceilalți membri ai acesteia.

(3) Un membru afiliat a cărui retragere a fost acceptată își pierde calitatea de membru al Federației Române de Gimnastică și toate drepturile conferite de aceasta.

Articolul 62 (1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu.

(2) Membrul afiliat dizolvat are obligația să transmită Comitetului Executiv hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală în maximum 15 zile de la adoptarea acesteia.

(3) Dacă un membru se dizolvă, el își pierde automat calitatea de membru Federației Române de Gimnastică.

Articolul 63 (1) Dacă un membru afiliat încalcă în mod grav și repetat Statutul, regulamentele, hotărârile și deciziile Federației Române de Gimnastică, Comitetul Executiv poate să-i suspende drepturile cu efect imediat și va supune cazul Comisiei de Disciplină care va decide conform prevederilor din Statut, art. 58. Suspendarea nu poate dura decât cel mult până la următoarea Adunare Generală, care poate hotărî prelungirea acesteia sau excluderea membrului afiliat din federație.

(2) Această prevedere nu este valabilă pentru cazul menționat la art. 52 alin (3) din prezentul statut.

(3) Un membru afiliat suspendat este privat de dreptul de vot în Adunarea Generală, până la ridicare sancțiunii.

Articolul 64 (1) Un membru afiliat poate fi exclus din federație pentru:

 1. Încălcarea gravă a Statutului, regulamentelor, hotărârilor și deciziilor Federației Române de Gimnastică;
 2. Ultragii grave la adresa Federației Române de Gimnastică sau la adresa oricărui membru afiliat al federației;
 3. Neîndeplinirea obligațiilor financiare față de federație sau lipsa de activitate prin neparticipare la competiții naționale timp de 3 ani;
 4. Pierderea calității de membru afiliat la FRG.

(2) Pentru motivele menționate la alin. (1) Comitetul Executiv poate adopta măsura excluderii membrului afiliat în cauză, pe care trebuie să o supună aprobării Adunării Generale.

(3) Excluderea unui membru afiliat al federației se pronunță cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate de delegații cu drept de vot prezenți la Adunarea Generală respectivă.

(4) Membrii afiliați care își pierd această calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al FRG;

(5) Membrii excluși pot redobândi calitatea de membru prin reluarea procedurii de afiliere, după încetarea motivelor care au condus la excluderea lor.

CAPITOLUL XV

MĂSURI CU PRIVIRE LA PREVENIREA ȘI COMBATEREA DOPAJULUI ÎN SPORT

Articolul 65 În conformitate cu dispozițiilor legii 552/2004 ale Codului Mondial Antidoping, cu reglementările Federației Internaționale și cu normele elaborate de Agenția Națională Antidoping, se constituie Comisia Antidoping a Federației Române de Gimnastică formată din 3 persoane, care are ca responsabilitate prevenirea și combaterea dopajului, instruirea sportivilor și a personalului asupra efectelor și consecințelor ce pot decurge din utilizarea substanțelor și metodelor interzise. Comisia va fi numită de către Comitetul Executiv și va funcționa în baza normelor și măsurilor stabilite de Agenția Națională Antidoping.

Articolul 66 Sportivii sunt obligați să se supună controlului antidoping:

 1. în timpul competițiilor;
 2. în timpul antrenamentelor;
 3. la terminarea (expirarea) perioadei de suspendare, consecință a unei sancțiuni de dopaj;
 4. în afara competițiilor.

Articolul 67 Antrenorii, medicii, cadrele medicale și celelalte persoane din anturajul sportivului, precum și conducătorii structurilor sportive își vor da concursul pentru aplicarea procedurilor regulamentare referitoare la dopaj (anchete, audieri, ș.a.).

 

Articolul 68 Comitetul Executiv va respecta și aplica toate obligațiile ce îi revin în privința controlului antidoping, în conformitate cu prevederile legii 552/2004 și Regulamentul Antidoping al WADA, aplicând sancțiunile prevăzute de legea respectivă.

CAPITOLUL XVI

PROMOVAREA TOLERANȚEI ȘI FAIR-PLAY-LUI ÎN GIMNASTICĂ

Articolul 69 Comitetul Executiv va promova și va aplica măsuri pentru eliminarea din cadrul activității de gimnastică a oricăror forme de discriminare sau a oricăror manifestări de intoleranță, violență sau rasism, prin promovarea egalității de șanse, accesul neîngrădit la practicarea gimnasticii de performanță și întărirea valențelor tradiționale ale sportului, în spiritul respectului reciproc și al sportivității în antrenament, precum și în competiții.

Articolul 70 Comitetul Executiv va aplica în activitatea sa măsurile prevăzute în Programul Național privind promovarea toleranței și fair-play-ului prin sport, precum și măsurile prevăzute în Ordonanța de Guvern nr. 11/2006 privind prevenirea și combaterea violenței în sport.

 CAPITOLUL XVII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 71 În desfășurarea activității sale FRG colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, având obligația de a comunica acesteia orice modificări ale actului constitutiv și Statutului său, precum și raportul de activitate pe anul precedent.

Articolul 72 (1) Comitetul Executiv decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul Statut. Deciziile de ordin legislativ  trebuie confirmate de către Adunarea Generală.

(2) Deciziile de natură legislativă nu devin operante decât după ce au fost aprobate de către Adunarea Generală.

Articolul 73 Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generală a Federației Române de Gimnastică din data de 16 noiembrie 2001 și este în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului și legislația statului român. Statutul a fost revăzut și completat conform aprobărilor Adunării Generale a Federației Române de Gimnastică din datele de 14 martie 2003, 3 martie 2006, 12 martie 2015 și 27 martie 2018.

 

Președinte,                                                      Secretar General,

 

Andreea RĂDUCAN                                            Virginia OPRIȘAN

 

 

ANEXA 1 la

STATUTUL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE GIMNASTICĂ

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND DESEMNAREA CANDIDAȚIILOR

LA FUNCȚIILE DIN COMITETUL EXECUTIV

 

 1. În baza art. 33, pct. 3 din Statutul FRG, se precizează:
  1. O structură afiliată are dreptul de a prezenta propuneri pentru oricare din funcțiile menționate (Președinte, Vicepreședinte sau membru al Comitetului Executiv), nominalizând cu prioritate candidați din rândul propriilor membri;
  2. Pentru funcțiile de Președinte sau Vicepreședinte pot fi propuse personalități care nu aparțin direct de structura afiliată care înaintează propunerea și care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Statut (art. 33.5);
  3. Pentru funcția de membru al Comitetului Executiv se va avea în vedere faptul că nu pot face parte mai mult de 4 antrenori, restul de membri putând fi foști sportivi, membri susținători ai structurii sportive respective, personalități ale structurilor sportive afiliate (art. 37.1);
  4. De reținut prevederea statutară (art. 37.8) că numai un singur candidat de structură sportivă afiliată poate fi ales și că toate candidaturile trebuie să fie însoțite de angajamentul scris al structurii sportive respective de a susține financiar participarea candidatului la ședințele Comitetului Executiv (art. 38.1), în cazul în care va fi ales;
 2. Structurile afiliate pot prezenta de asemenea propuneri pentru Comisia de cenzori și Comisia de Apel (art. 45 și art. 57)

 

PRECIZĂRI PRIVIND VOTUL ÎN ADUNAREA GENERALĂ

 

 1. În conformitate cu art. 30 din Statutul FRG, Adunarea Generală este legal constituită în prezența a minimum 2/3 din numărul total al structurilor afiliate cu drept de vot, reprezentate prin delegații mandatați de către acestea să participe la Adunarea Generală;
 2. Alegerea Președintelui și a Vicepreședinților (art. 33.6 și 7) se face cu majoritate absolută (jumătate plus 1) a voturilor valid exprimate și cu majoritate simplă în al doilea tur de scrutin;
 3. Alegerea membrilor Comitetului Executiv se face într-un singur tur de scrutin, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, până la completarea numărului de locuri stabilite (art.37.3):
  1. Sunt considerate valabile buletinele care conțin de la unul până la numărul total maxim al persoanelor care trebuiesc alese;
   1. Exemplu: dacă numărul total maxim al persoanelor care trebuie alese este 5, sunt considerate valabile buletinele care conțin de la unul la cinci nume.
  2. Sunt considerate nevalabile:
   1. Buletinele albe (care nu conțin niciun nume);
   2. Buletinele care poartă semne de recunoaștere;
 1. Buletinele care conțin mai multe nume decât numărul total maxim al persoanelor care trebuie alese.

 

 1. Determinarea majorității absolute:
  1. Exemplul 1;
     i.   Buletine distribuite 56
   ii.   Buletine nevalabile (2 albe + 3 cu inscripții) 5
 iii.   Voturi valabil exprimate 51
iv.   Majoritate absolută (51/2 = 25,5) 26
 1. Exemplul 2;
     i.   Buletine distribuite 58
   ii.   Buletine nevalabile (3 albe + 1 cu mai multe nume decât numărul total maxim al persoanelor care trebuie alese) 4
 iii.   Voturi valabil exprimate 54
iv.   Majoritate absolută (54/2 = 27) 28

 

 1. Determinarea majorității de 2/3:
  1. Exemplul 1;
     i.   Voturi valabil exprimate 58
   ii.   Majoritate de 2/3 (58/3 = 19,33 x 2 = 38,66) 39
 1. Exemplul 2;
i. Voturi valabil exprimate 54
ii.  Majoritate de 2/3 (54/3 = 18 x 2 = 36) 36

 

 1. În cazul egalității de voturi, se vor organiza scrutine suplimentare până la eliminarea acestora.

 

 

Președinte,                                                          Secretar General,

 

Andreea RĂDUCAN                                                Virginia OPRIȘAN

 

Statut 2018 – în curs

Statut 2016 – 2018

Statut 2001 – 2015